Arolwg Gwasanaethau Iechyd // Health Services Survey

    

Dros y misoedd diwethaf mae nifer fawr ohonoch chi wedi cysylltu am faterion yn ymwneud â’r gwasanaeth Iechyd yn eich ardal chi.

I gael gwell ddealltwriaeth o’r ffordd orau i’ch cefnogi chi a datrus unrhyw broblemau, hoffwn i glywed am eich profiadau chi o ddefnyddio’r Gwasanaeth Iechyd yn eich ardal. Bydd hyn yn arwain fy ngwaith yn y Senedd wrth lunio gwestiynnau i’r Bwrdd Iechyd a’r Gweinidog Iechyd.

Mae’r holiadur ar gyfer trigolion Canol De Cymru (Caerdydd, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg).

Os oes mater brys gyda chi cysylltwch gyda’r Swyddfa yn uniongyrchol, gan mai ysbeidiol yn unig y byddwn yn edrych ar ymatebion yr holiadur.

Over the past few months many of you have contacted me on a range of different issues related to NHS services in your area.

To better understand how we as an office can support you and resolve these issues, I would really appreciate hearing about your experiences using NHS services in your area. This will inform my work in the Senedd and allow me to ask the most relevant questions to the local health board and minister.

This survey is for constituents that live in South Wales Central (Cardiff, Rhondda Cynon Taf and the Vale of Glamorgan)

If you have an urgent issue that you would like to discuss with me and my team, please contact the office directly as this survey will only be checked periodically.

Ym mhle yng Nghanol De Cymru ydych chi’n byw? (Nodwch eich côd post) // In which area of South Wales Central do you live? (Note your postcode)


Showing 83 reactions

 • Emma Thompson
  answered 2022-08-08 02:05:40 +0100
  Q: Pryd aethoch chi i weld / cawsoch gynnig apwyntiad i weld eich deintydd GIG am archwiliad cyffredinol? // When was the last time you visited / were offered an appointment to see your NHS dentist for a regular check-up?
  A: Cyn Covid // Pre-Covid
 • Emma Thompson
  answered 2022-08-08 02:05:18 +0100
  Q: Ydych chi wedi cofrestru gyda deintydd GIG? // Are you registered with an NHS Dentist
  A: Ydw // Yes
 • Emma Thompson
  answered 2022-08-08 02:05:08 +0100
  Q: Ym mhle yng Nghanol De Cymru ydych chi’n byw? (Nodwch eich côd post) // In which area of South Wales Central do you live? (Note your postcode)
  A: Cf38 1pu
 • Catherine Evans
  answered 2022-08-06 16:51:20 +0100
  Q: Ydych chi’n hapus gyda’r gofal y cewch chi gan eich meddygfa leol? // Are you satisfied with the provision of care at your GP surgery?
  A: Gweddol hapus // Fairly satisfied
 • Catherine Evans
  answered 2022-08-06 16:51:09 +0100
  Q: Pa fath o apwyntiad lwyddoch chi i gael? // What type of appointment were you able to get?
  A: Y ddau // Both
 • Catherine Evans
  answered 2022-08-06 16:50:57 +0100
  Q: Ydych chi wedi llwyddo i gael apwyntiad i weld meddyg teulu pan roedd ei angen? // Have you been able to get an appointment with a GP when you’ve needed it?
  A: Ydw // Yes
 • Catherine Evans
  answered 2022-08-06 16:50:47 +0100
  Q: Oes gyda chi unrhyw sylwadau eraill am wasanaethau fferyllol yn eich ardal? // Do you have any further comments regarding the pharmacy services in your area?
  A: Understaffed, medications often missing, no communication when missing items come in
 • Catherine Evans
  answered 2022-08-06 16:49:45 +0100
  Q: Ydych chi’n hapus gyda lefel y Gwasanaeth gan eich fferyllfa yn eich ardal chi? // How satisfied are you with the pharmacy service in your area?
  A: Ddim yn hapus // Not satisfied
 • Catherine Evans
  answered 2022-08-06 16:49:35 +0100
  Q: Oedd eich presgripsiwn yn barod fel y diwgwyl? // Was your prescription ready for collection when you expected it?
  A: Gorfod dod yn ôl yn hwyrach // Had to come back later
 • Catherine Evans
  answered 2022-08-06 16:49:23 +0100
  Q: Cawsoch chi neges i ddweud bod eich presgripsiwn yn barod? // Did you receive a text message to say your prescription would be ready?
  A: Naddo // No
 • Catherine Evans
  answered 2022-08-06 16:49:14 +0100
  Q: Oedd yr ymweliad: // Was the visit for:
  A: Y ddau? // Both?
 • Catherine Evans
  answered 2022-08-06 16:49:04 +0100
  Q: Pryd aethoch chi i weld eich fferyllydd ddiwethaf? // When was the last time you visited a pharmacy?
  A: O fewn y chw mis diwethaf // In the last six months
 • Catherine Evans
  answered 2022-08-06 16:48:42 +0100
  Q: Ydych chi’n fodlon gyda’r Gwasanaeth gan eich deintydd GIG? // Are you satisfied with the service you receive from your NHS dentist?
  A: Hapus iawn // Very happy
 • Catherine Evans
  answered 2022-08-06 16:48:29 +0100
  Q: Os oes plant (dan 18) gyda chi, ydyn nhw wedi gweld / cael cynnig apwyntiad i weld deintydd GIG am archwiliad yn ddiweddar? // If you have children (under 18), have they seen/ been offered an appointment to see an NHS dentist for a check-up recently?
  A: Ddim yn berthnasol // Not applicable
 • Catherine Evans
  answered 2022-08-06 16:48:17 +0100
  Q: Pryd aethoch chi i weld / cawsoch gynnig apwyntiad i weld eich deintydd GIG am archwiliad cyffredinol? // When was the last time you visited / were offered an appointment to see your NHS dentist for a regular check-up?
  A: O fewn y chwe mis diwethaf // Within the last six months
 • Catherine Evans
  answered 2022-08-06 16:47:44 +0100
  Q: Ydych chi wedi cofrestru gyda deintydd GIG? // Are you registered with an NHS Dentist
  A: Ydw // Yes
 • Catherine Evans
  answered 2022-08-06 16:47:31 +0100
  Q: Ym mhle yng Nghanol De Cymru ydych chi’n byw? (Nodwch eich côd post) // In which area of South Wales Central do you live? (Note your postcode)
  A: Cf374pp
 • Gareth Davies
  answered 2022-08-06 13:09:52 +0100
  Q: Oes gyda chi unrhyw sylwadau neu brofiadau yr hoffech chi rannu am wasanaeth arall e.e. Gwasanaeth Ambiwlans, neu Adran Argyfwng, aros am brofion neu lawdriniath? // Do you have any comments or experiences you would like to note on other health issues i.e. the ambulance service or experience of A&E, waiting for tests or operations?
  A: Yr ydwyf fi wedi bod yn cael triniaeth ers 2018 am cancr a thrafferthion eraill gyda’r gland brostât. Y mae’r adran wrologi yn yr Ysbyty Brenhinol Morgannwg wedi bod yn ardderchog. Dipyn bach o rwystrad yn ystod y pandemic, ond yr oedden nhw’n cadw mewn cyffordd â fi, ac yr mae’r triniaeth wedi ailddechrau.
 • Gareth Davies
  answered 2022-08-06 13:03:49 +0100
  Q: Oes mwy o sylwadau gyda chi am y wasanaeth meddyg teulu yn eich ardal chi? // Do you have any further comments about the GP services in your area?
  A: Yr ydwyf fi wedi deall fod diffyg adnoddau gyda’r meddygfa, ond y mae pawb yna yn gweithio’n galed.
 • Gareth Davies
  answered 2022-08-06 13:01:46 +0100
  Q: Ydych chi’n hapus gyda’r gofal y cewch chi gan eich meddygfa leol? // Are you satisfied with the provision of care at your GP surgery?
  A: Hapus iawn // Very happy
 • Gareth Davies
  answered 2022-08-06 13:01:35 +0100
  Q: Pa fath o apwyntiad lwyddoch chi i gael? // What type of appointment were you able to get?
  A: Wyneb yn wyneb // Face to face
 • Gareth Davies
  answered 2022-08-06 13:01:14 +0100
  Q: Ydych chi wedi llwyddo i gael apwyntiad i weld meddyg teulu pan roedd ei angen? // Have you been able to get an appointment with a GP when you’ve needed it?
  A: Ydw // Yes
 • Gareth Davies
  answered 2022-08-06 13:01:00 +0100
  Q: Oes gyda chi unrhyw sylwadau eraill am wasanaethau fferyllol yn eich ardal? // Do you have any further comments regarding the pharmacy services in your area?
  A: Fe newidiais i o fferyllfa Lloyds i fferyllfa Parkgate achos bron bob tro yn Lloyds yr oedden nhw’n rhoi IOU ifi achos diffyg moddion. Nid wyf fi ddim wedi cael yr un trafferth gyda Pharkgate.
 • Gareth Davies
  answered 2022-08-06 12:58:02 +0100
  Q: Ydych chi’n hapus gyda lefel y Gwasanaeth gan eich fferyllfa yn eich ardal chi? // How satisfied are you with the pharmacy service in your area?
  A: Hapus iawn // Very happy
 • Gareth Davies
  answered 2022-08-06 12:57:48 +0100
  Q: Oedd eich presgripsiwn yn barod fel y diwgwyl? // Was your prescription ready for collection when you expected it?
  A: Yn syth // Straight away
 • Gareth Davies
  answered 2022-08-06 12:57:37 +0100
  Q: Cawsoch chi neges i ddweud bod eich presgripsiwn yn barod? // Did you receive a text message to say your prescription would be ready?
  A: Do // Yes
 • Gareth Davies
  answered 2022-08-06 12:57:25 +0100
  Q: Oedd yr ymweliad: // Was the visit for:
  A: I chi? // For you?
 • Gareth Davies
  answered 2022-08-06 12:57:13 +0100
  Q: Pryd aethoch chi i weld eich fferyllydd ddiwethaf? // When was the last time you visited a pharmacy?
  A: O fewn y chw mis diwethaf // In the last six months
 • Gareth Davies
  answered 2022-08-06 12:56:54 +0100
  Q: Oes gyda chi unrhyw sylwadau eraill am wasanaethau deintyddol y GIG? // Do you have any further comments regarding NHS dentistry?
  A: Pob tro y mae arnaf fi angen deintydd, y mae gwasanaeth ar gael ifi.
 • Gareth Davies
  answered 2022-08-06 12:55:31 +0100
  Q: Ydych chi’n fodlon gyda’r Gwasanaeth gan eich deintydd GIG? // Are you satisfied with the service you receive from your NHS dentist?
  A: Hapus iawn // Very happy

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns